Polityka Prywatności - Try Evidence
×
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego tryevidence.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Try Evidence sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 49, 50-032 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznaej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000792171, posiadająca numer NIP: 8971867823, oraz numer REGON: 383708937, zwana dalej „Try Evidence” lub „Administrator”.
 3. Dane osobowe zbierane przez Try Evidence za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Try Evidence dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Try Evidence przetwarza dane osobowe dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako „Użytkownicy”.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w przypadku:
  1. korzystania z Serwisu Internetowego, w związku z udostępnianiem Użytkownikom treści publikowanych w Serwisie Internetowym – za zgodą Użytkownika w celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na dostępie do treści umieszczonych w Serwisie Internetowym. Podstawą prawą przetwarzania jest zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym – za zgodą Użytkownika w celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu kontaktu z Try Evidence. Podstawą prawą przetwarzania jest zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Try Evidence  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newslettera), w celu wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną polegającej na wysyłce Nweslettera, Podstawą prawą przetwarzania jest zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. rejestracji w Serwisie Internetowym, w celu zgłoszenia do badań marketingowych. Podstawa prawna: Podstawa prawna: podjęcie działań na żądanie Użytkownika, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. W wyniku realizowania działań, wskazanych w ust. 2 powyżej Try Evidence może otrzymać i przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:
  1. adres e-mail;
  2. imię i nazwisko;
  3. firmę przedsiębiorcy;
  4. numer telefonu;
  5. Informację o tym czy Użytkownik jest pracownikiem (zleceniobiorcą, podwykonawca etc. podmiotu związanego z tworzeniem lub/i dystrybucją gier wideo lub mobilnych.”
 4. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego wyłącznie w celach statystycznych mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. W czasie korzystania z Serwisu mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 5. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 6. Przekazanie danych osobowych do Try Evidence jest dobrowolne, i ma miejsce wyłącznie w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi skuteczny kontakt z Użytkownikiem.
 7. Try Evidence nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

§2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Try Evidence przy prowadzeniu Serwisu Internetowego.
 2. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe podlegają poleceniom Try Evidence co do celów i sposobów przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Do dostawców usług zaliczyć należy m.in. podmioty świadczące usługi hostingu, usługi księgowe, dostarczające systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 3. Try Evidence zawiera ze swoimi dostawcami usług umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w których nakłada na nich obowiązek przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.
 4. Try Evidence nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych, Try Evidence przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.
  1. „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,
  2. uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych),
  3. gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.
 5. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Try Evidence tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Try Evidence i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Try Evidence tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Try Evidence może wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o publikacjach, promocjach, usługach, badaniach i szkoleniach itp.
 8. W przypadku otrzymania uzasadnionego żądania Try Evidence udostępnia dane osobowe uprawnionym do tego organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Try Evidence na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Try Evidence produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2. Try Evidence wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników;
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3. Try Evidence wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Serwisu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Try Evidence wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  1. prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego, mapy wskazującej lokalizację biura Try Evidence, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  2. prezentowania treści multimedialnych na stronach Serwisu Internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.vimeo.com (administrator cookies zewnętrznego: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA);
  3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie  plików cookies należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają blokowanie plików cookies. Procedura zmiany ustawień przeglądarki powinna zostać umieszczona na stronie internetowej producenta przeglądarki zainstalowanej z której korzysta Użytkownik. Usunięcie, zablokowanie, ograniczenie otrzymywania plików cookies może spowodować zakłócenia w korzystaniu z Serwisu Internetowego a w niektórych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.
 6. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7. Try Evidence może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Try Evidence przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 8. Serwis Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Try Evidence nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Try Evidence;
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Try Evidence zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Try Evidence może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Try Evidence przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Try Evidence, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji;
  2. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Try Evidence nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw;
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych;
  2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
   3. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Try Evidence podlega.
 4. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Try Evidence może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Try Evidence. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Try Evidence.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
 5. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Try Evidence nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych;
  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Try Evidence ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 6. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, ozautomatynyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 7. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 8. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 9. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Try Evidence spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Try Evidence nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 10. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 11. Użytkownik ma prawo żądać od Try Evidence przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§5 Zarządzanie bezpieczeństwem

Try Evidence zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych. Try Evidence stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

§6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Try Evidence poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: hello@tryevidence.com
 3. Data ostatniej modyfikacji Polityki: 30.07.2021 r.